چرا مانيتورينگ ارتعاشات، ارتعاش سنجی و دستگاه ارتعاش سنج داراي اهميت است؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]شما مي توانيد با مانيتورينگ ارتعاشات ماشين آلات و به کارگيري اطلاعات مربوط به آن در هزينه ها صرف هجويي و پول خود را ذخيره كنيد.

اين چگونه امكا نپذير است؟

ماهيت ارتعاشات ماشين چيست؟

بيشتر ما با ارتعاشات آشناييم ؛ ارتعاش عبارت است از حركت به جلو و عقب يك شيء. ارتعاش نوسان يك شئ است.

ما بسياري از نمونه هاي ارتعاش را در زندگي روزمره خود تجربه كرده ايم. حركت آونگ ساده نمونه اي از ارتعاش است. صداي گيتار ناشي از ارتعاش سيم هاي آن است. حركت وسايل نقليه بر روي زمين خشن و ناصاف ايجاد ارتعاش مي كند و فعاليت هاي جغرافيايي نيز سبب ارتعاشات عظيم، مانند زمين لرزه مي شود. براي اينكه بتوانيم بگویيم بعضي چيزها لرزش دارد راه هاي مختلفي وجود دارد. می توانيم شئ لمس كنيم و اين لرز ش ها را احساس كنيم. همچنين، مي توانيم حركت هاي به جلو و عقب ناشي از لرزش را ببينيم. بعضي وقت ها لرزش ها ايجاد صدا مي کنند كه مي توانيم بشنويم، يا گرمايي كه مي توانيم حس كنيم. براي اينكه متوجه بشويد چگونه لرزش ايجاد صدا و گرما مي کند مي توانيد انگشت خود را بر روي فرش بكشيد.

در ماشين آلات صنعتي يك نوع از ارتعاشات وجود دارد كه نگران آن هستيم و مورد توجه ماست: که ارتعاشات ماشين آلات است.

ارتعاشات ماشين آلات چيست؟

به عبارت ساده ارتعاشات ماشين آلات حركت ساده به جلو و عقب ماشين يا اجزای ماشين است. هر حركت به جلو يا عقب و يا نوسان اجزای ماشين ها ارتعاش است.

ارتعاش ماشين آلات مي تواند شكل هاي مختلفي داشته باشد. يك جزء ازماشين مي تواند با دامنه زياد يا كم، سريع يا آرام با صدا يا بدون صدا و با گرماي محسوس ارتعاش كند. ارتعاشات ماشين ها بعضي اوقات به صورت هدفمند طراحي مي شوند و سودمند هستند به عنوان مثال مي توان از سرندها يا صيقل دهنده هاي سطوح نام برد. در ساير موارد ارتعاشات ماشين ها نا خواسته مي باشد و مي تواند موجب خرابي دستگاه شود .بيشتر مواقع ارتعاشات ماشين ها ناخواسته و نامطلوب است.

ارتعاشات ماشین ها سبب ايجاد چه مشكلاتي مي شود؟ اغلب تمام ارتعاشات ماشین ها سبب ايجاد يك يا چند مورد از مشكلات زير مي شود:

الف- نيروهاي تكرارشونده

ب- لقي مكانيكي

ج- رزونانس يا تشديد

الف- نيروهاي تكرارشونده

تصور كنيد يك قايق در خليج لنگر انداخته، موج ها به كناره هاي قايق ضربه مي زنند و مادامي كه موج ها به همين شكل به قايق ضربه م يزنند طبيعتاً انتظار تكا ن هاي نوساني قايق را خواهيم داشت. قايق تكان خواهد خورد چراكه موج نيروهاي تكرار شوند هاي را به قايق وارد مي كند نيرويي كه بر اساس يك الگو به طورمرتب تكرار و تكرار مي شود.

عامل بيشتر ارتعاشات در ماشين ها نيز نيروهاي تكرارشونده است، مانند آنچه براي حركت قايق اتفاق افتاد. نيروها تكرار شونده مشابه آنچه گفته شد بر روي اجزاي ماشين اتفاق مي افتند و سبب ارتعاش ماشين مي شوند.اين نيروهاي تكرار شونده كه عامل ايجاد ارتعاش در ماشي نها هستند از كجا مي آيند؟ نيروهاي تكرا رشونده در ماشين اغلب معلول گردش اجزاي ماشيني است که غير هم محوري و قطعات فرسوده يا ماشيني كه ، (UNBALANCE) ناميزاني محرك نامناسب دارند. مثال هايي از اين چهار مدل نيروهاي تكرا رشونده در زيرنشان داده شده اند.

ب-لقي مكانيكي

لقي مكانيكي در قطعات ماشين سبب ارتعاش ماشين مي شود. اگر قطعات دچار لقي بشوند ارتعاشات نرمال كه در حد قابل قبولي بود هاند ممكن است زياد و لجام گسيخته شوند.  مثلاً يك ناميزاني كوچك سبب ايجاد ارتعاشات با دامنه بسيار زياد شود.

ج- رزونانس يا تشديد

تصور كنيد يك بچه به صورت آزادانه بر روي يك تاب در حال تاب خوردن است اين در حالي است كه نه آن بچه خود را تكان مي دهد و نه كسي او را تاب مي دهد )بدون اعمال نيروي خارجي(، اگر اين حركت را به دقت نگاه كنيم خواهيم ديد كه كودك با يك آهنگ ثابت و خاص در حال تاب خوردن است.به طور مثال ممكن است متوجه شويم كه هر سيكل حركت در تاب خوردن بچه سه ثانيه طول مي كشد.درحقيقت، آهنگ تاب خوردن آزاد بچه يك خاصيت فيزيكي از سيستم تاب خوردن بچه است درست مانند وزن بچه كه يك خاصيت فيزيكي خود بچه است. اين آهنگ، تمايل بچه به تاب خوردن است درحالي كه بچه بر روي آن تاب خاص نشسته است. اين حالت طبيعي ترين آهنگ تاب خوردن بچه بر روي تاب است و تنها راه تغيير آن دخالت خود بچه در تاب خوردن طبيعي به وسيله پاهايش است، مثلاً با تغییر وضعيت اندام، كشيدن پاهايش بر روي زمين و چيزهايي از اين قبيل.

ماشين ها اغلب تمايل به نوسان با يك آهنگ خاص دارند. آهنگ نوساني كه هر ماشين تمايل به نوسان با آن آهنگ دارد آهنگ طبيعي نوسان آن ماشين خوانده مي شود.آهنگ طبيعي نوسان يك ماشين همان آهنگ طبيعي ارتعاشي ماشين است كه ماشين ترجيح مي دهد با آن ارتعاش كند. ماشيني كه رها مي شود تا خودش آزادانه ارتعاش كند تمايل خواهد داشت با اين آهنگ طبيعي نوسان كند.

بيشتر ماشین ها، بيشتر از يك آهنگ طبيعي نوساني دارند. مثلاً يك ماشين كه داراي دو جزء با آهنگ هاي طبيعي نوساني متفاوت است، حداقل دو آهنگ طبيعي نوساني مختلف را نشان مي دهد. به طور كلي، ماشين هايي كه ترکیبات بيشتري دارند آهنگ هاي طبيعي نوساني بيشتري هم دارند.اكنون، مجدداً يك كودك كه بر روي تاب در حال تاب خوردن است در نظر بگيريد. اگر ما به تاب خوردن او با هل دادن هاي تكراري كمك كنيم، مي توانيم انتظار داشته باشيم كه بچه در طول زمان بالا و بالاتر برود.

اگر كودك را با يك ريتم صحيح هل بدهيم او در هنگام تاب خوردن بالا و بالاتر  مي رود. اگر ريتم هل دادن ما به گونه اي باشد كه بعضي وقت ها همزمان كه او به سمت بالا می رود به سمت پایين هل داده شود، نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه درست تاب بخورد. براي اينكه در هنگام تاب خوردن بالا و بالاتر برود، در حقيقت، بايد ريتم هل دادن با آهنگ نوسان طبيعي او هماهنگ باشد. مثلاً، هر دفعه يا هر يك دفعه در ميان مي توانيم او را زماني هل بدهيم كه او به بالاترين نقطه رسيده باشد.

تنها با هل دادن او به صورت هماهنگ با آهنگ طبيعي نوسان خودش می توانیم به سرعت باعث بالا و بالاتر رفتن او بشويم.

چه اتفاقي مي افتد اگر نيروهاي تكرارشونده در ماشين، ماشين را با ريتم آهنگ طبيعي نوساني هل دهند؟

اين شرايط، مشابه تاب، باعث بيشتر و بيشتر شدن ارتعاش ماشين مي شود. اين نيروي تكرارشونده ماشين را به ارتعاش با آهنگ طبيعي خود ترغيب مي كند. ماشين به شدت و بيش از اندازه ارتعاش خواهد كرد، نه تنها به علت اينكه اين نيروها ماشين را به ارتعاش در آهنگي كه ماشين تمايل دارد ترغيب مي كنند بلكه بيشتر به علت اينكه براي ارتعاش كمك خارجي دريافت مي كند. ماشيني كه به اين ترتيب ارتعاش مي كند، رزونانس را تجربه مي كند.

نيروهاي تكرارشونده اي كه سبب ايجاد رزونانس مي شوند، ممكن است كوچك بوده و ناشي از حركت اجزاي سالم ماشين باشند، اي نچنين نيروهاي تكرارشونده بسيار ملايم نمي توانند سبب ايجاد مشكل شوند، مگر ايجاد رزونانس كنند. به هر جهت، بايد از ايجاد رزونانس پرهيز شود چراكه م يتواند سبب خرابي هاي سريع و شديدي بشود. مثلاً، تمام پ لها ممكن است بر اثر هم آوايي در موسيقي نظامي سربازاني كه از روي پل عبور ميك‌نند، خراب شوند به شرط آنكه آهنگ نوساني پل با ريتم موسيقي نظاميان برابر باشد و در نتيجه ايجاد رزونانس كند.

چرا ارتعاشات ماشين ها را مانيتور مي كنيم؟

براي داشتن يك شغل خوب و مفيد در زمينه مانيتورينگ ارتعاشات ماشين ها،بايد پاسخ سؤال بالا را بدانيم.

مانيتور كردن مشخصه هاي ارتعاشات ماشين دركي از كیفيت سلامت ماشين به ما می دهد. مي توانيم اين اطلاعات را براي كشف مشكلاتي به كار ببنديم كه ممكن است گسترش پيدا كند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دوربین حرارتی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fluke ti400 pro یک دوربین حرارتی بسیار حرفه ای است که تحت عناوین مختلفی چون ترموویژن، آنالیز ترموگراف دار، گرمانگار، تصویر بردار حرارتی و دوربین ترموگرافی در ایران شناخته می شود. دوربین های حرارتی در صنایع مختلف بویژه صنعت برق در مواردی مانند بررسی عایق ها، آنالیز گرمای بیش از حد در اتصالات، پست های برق، کشف اختلال در اتصالات برقی و بطور کلی کلیه عیوبی که با افزایش دما در ارتباط باشند استفاده می شوند. Fluke ti400 pro دوربین حرارتی در رده دوربین های دمای بالا ساخت کشور آلمان و تولید شده توسط یکی از سازندگان بنام این صنعت در دنیا می باشد.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”23598″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

با این دوربین می توانید تصاویر واقعی را در کنار تصاویر ترموگرافی یا حرارتی در کنار هم  داشته باشید و پیام های صوتی و متنی خود راروی تصاویر ضبط و ثبت کنید. کار بر در کار با دستگاه به راحتی می تواند از گزارشات خود خروجی pdf   بگیرد و از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند یا کامپیوتر خود ارسال کند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

اگر از نزدیک دوربین حرارتی Fluke ti400 pro بررسی کنیم به راحتی متوجه خواهیم شد که این دستگاه دارای طراحی فوق العاده و کاملا متناسب برای کار در شرایط سخت آب و هوایی و دارای بالاترین سطح استاندارد های حفاظت محیطی است. تمامی پورت ها، باتری ها و لنز و حتی بدنه دستگاه دارا ی محافظ هستند تا از نفوذ گرد و غبار و رطوبت به این تجهیز جلوگیری کنند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

دوربین حرارتی چیست:

دوربین های تصویر برداری حرارتی تجهیزات پیشرفته ای هستند که به صورت معمول یک نمایشگر روی آن ها قرار دارد و در آن می توانید تفاوت های انرژی گرمایی محیط را به صورت بصری مشاهده کرد. تفاوت این دوربین های با دوربین های معمولی مرتبط با نوعی حسگر حساس به گرما است که به نوع خاصی از لنز دوربین متصل می شود و برای کار در کنار تکنولوژی ظبط و نمایش تصاویر سازگار شده اند. با لطف این تکنولوژی مهندسین قادرند تا تفاوت های دمایی را هنگام بازرسی ها براحتی شناسایی و مشخص کنند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 همه ما با دوربین های معمولی که به راحتی نور مرئی را دریافت و تبدیل به پیکسل های تصاویر می کنند آشنا هستیم. درواقع نور مرئی تنها قسمت کوچکی از طیف الکترو مغناطیس را تشکیل می دهد و چشم ما تنها بخش کوچکی از این نور را می تواند به راحتی تشخیص دهد. به همین دلیل ما نمی توانیم امواج رادیوئی را ببینیم یا حتی انرژی گرمایی که از یک جسم ساطع می شود برای ما غیر قابل تشخیص است. جالب است بدانید اجسامی که گرم می شوند از خود نور مادون قرمز ساطع می کنند که تقریبا بین نور مرئی و امواج ماکروویو قرار دارد. این امواج توسط دوربین حرارتی که گاهی اوقات به عنوان دوربین مادون قرمز هم شناخته می شوند براحتی قابل شناسایی هست. البته دقت این دوربین ها و تفاوت دمایی آنها در محدوده ای که می بینید ، مانند آنچه از دنیای واقعی انتظار داریم دقیق نیست و به همین خاطر تصویر این دوربین‌های ترموگرافی به صورت نقشه‌ای از تفاوت‌های دمایی محیط اطراف شامل رنگ‌های قرمز و زرد و نارنجی برای محدوده‌ های گرم‌تر تا بنفش و آبی برای محدوده‌ های هم دمای محیط و سردتر نمایش داده می‌شود. رنگ سبز نیز بیانگر نقاطی هست که در دمای اتاق قرار دارند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

شایان ذکر است برخی از مدل های دوربین های حرارتی هنوز به نمایشگر های سیاه و سفید مجهز هستند و همچنان مورد علاقه برخی از تکنیسین ها هستند. بیشترین کاربرد این دوربین ها برای یافتن موجودات زنده در جنگل یا در دل شب و مواردی از این قبیل است. شاید فکر کنید دوربین های حرارتی تنها کاربرد صنعتی یا نظامی دارند ؛ اما امروزه این دوربین ها در کاربرد های کاملا نظامی تا کاربرد های عمومی مورد استفاده قرار می گیرند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

دوربین‌های حرارتی چطور کار می‌کنند؟

همه اجسام دارای تشعشع حرارتی خاص خود هستند و این دقیقا همان تشعشع مادون قرمزی است که توسط دوربین های حرارتی اندازه گیری و تشخیص داده می شود. به این منظور باید دوربین را به لنزی مجهز کرد که قابلیت تشخیص این امواج را داشته باشد یعنی همان کاری که دوربین های عادی با نور مرئی انجام می دهند. هر پیکسل از این حسکر به مقدار نور مادون قرمز متنشر شده حساسیت نشان میدهد و آنها را به پالسهای الکتریکی تبدیل می کند تا در نهایت بتواند نقشه حرارتی را برای شما آشکار سازد.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”23600″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

چرا دوربین‌های حرارتی در شب بهتر عمل می‌کنند؟

حتما در فیلم‌های تجاری دیده‌اید که دوربین حرارتی نظامی را در شب به سوی دشمنان نشانه می‌روند. چرا از آن‌ها در روز استفاده نمی‌کنند؟ به این خاطر که دوربین‌های حرارتی در شب عملکرد بهتری از خودشان نشان می‌دهند. اما این موضوع هیچ ارتباطی به تاریک یا روشن بودن محیط کار آن‌ها ندارد. بلکه در شب، معمولاً دمای محیط کمتر است و از همه مهم‌تر اینکه دمای اجسام هم در شب پایین‌تر می‌آید و به همین دلیل هم نشت حرارتی یا خصوصاً دمای بدن موجودات زنده (مانند انسان‌ها یا حیوانات) نسبت به دمای محیط کنتراست بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل هم اصولاً تفاوت آن‌ها در ماژول دوربین حرارتی با دقت بیشتری تشخیص داده می‌شود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ممکن است فکر کنید که وقتی در محیط‌های داخلی هستید اصولاً نور روز در محل کار شما نمی‌تابد و تأثیری روی دوربین ندارد. اما دقیقاً مانند روشنایی روز که حتی در روز‌های ابری هم به داخل خانه نفوذ می‌کند، گرمای هوا، حتی در روز‌های نسبتاً خنک هم روی همه‌ چیز، از ساختمان‌ها و جاده‌ها و گیاهان گرفته تا ابزار‌آلات موجود در محل عکس‌برداری تأثیر می‌گذارد و باید کمتر شدن کنتراست تصویر (فاصله بین رنگ‌های آبی و بنفش با قرمز و زرد و نارنجی) می‌شود. حتی به ازای یک درجه تفاوت دمای کمتر بین محیط و سوژه شما، تصویری که می‌گیرید تفاوت رنگی کمتری را نمایش می‌دهد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

به همین دلیل هم مهندسینی که کار نشت‌یابی حرارتی را انجام می‌دهند ترجیح می‌دهند ساعات کاری شبانه را انتخاب کنند تا راحت‌تر و دقیق تر بتوانند کار کنند. حتی اگر هم ساعات کاری روزانه را پیشنهاد دهند، معمولاً نخستین ساعات روز، شرایط بهتری نسبت به بعد از ظهر دارد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آیا دوربین‌های حرارتی از پشت شیشه هم کار می‌کنند؟

با توجه به تصوری که ما از دوربین‌های عادی که با پرتو‌های نور کار می‌کنند داریم، احتمالاً برایتان عجیب است که بدانید دوربین‌های حرارتی معمولاً از پشت شیشه به درستی کار نمی‌کنند!توضیح دلیل علمی این پدیده کمی پیچیده‌تر از آن است که بتوان در این مقاله توضیح داد، اما به طور خلاصه این‌طور است که شیشه می‌تواند نور مرئی را به خوبی از خود عبور دهد، اما در برابر طول موج مادون قرمز تقریباً مانند یک آینه عمل می‌کند. به همین دلیل هم هست که دوربین‌های عکاسی که برای عکاسی مادون قرمز طراحی می‌شوند، از لنز‌های شیشه‌ای استفاده نمی‌کنند و لنز‌های آن‌ها از ژرمانیوم یا سلنید مس ساخته می‌شود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

به همین دلیل مثلاً اگر یک دوربین حرارتی را از پشت شیشه رو به چند نفر بگیرید، نه تنها نمی‌فهمید که چند نفر در آنجا هستند، بلکه حتی متوجه نمی‌شوید که این تشعشات رنگی مربوط به یک موجود زنده است یا صرفاً ابری در هم ریخته از رنگ‌ها هستند! در چنین مواقعی شاید حتی تصویری گنگ و مبهم از خودتان را (فردی با یک دوربین در دست) در تصویر ببینید که بازتابی از طول موج‌های منعکس شده است.

البته این یک قانون کلی و بی چون و چرا نیست. برخی از فرکانس‌های مشخص مادون قرمز می‌توانند از شیشه عبور کنند و طبیعتاً برخی از دوربین‌های حرارتی خاص هم هستند که می‌توانند این طول موج‌های مشخص را دریافت کرده و نمایش دهند. یا مثلاً دیدن تصویر از پشت شیشه اتومبیل به مراتب بهتر از شیشه‌های پنجره‌های خانگی است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

اما به‌هرحال در اغلب موارد تصویری که دریافت می‌شود با تصویری که از جهت اشتباه بازتاب داده شده آمیخته می‌شود و تصویر نهایی، بسیار گنگ و در هم ریخته نمایش داده می‌شود که فاقد جزئیات و کنتراست کافی برای تشخیص است. به طور خلاصه باید قید استفاده از پشت شیشه را بزنید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آیا دوربین‌های حرارتی ضد آب هم داریم؟

اگر به دنبال خرید دوربین حرارتی ضد آب هستید که بتوانند در شرایط نامساعد آب و هوایی کار کنند، قطعاً می‌توانید برخی از مدل‌های موجود در بازار را پیدا کنید که عایق‌بندی بالاتری نسبت به دوربین‌های عادی دارند. اما اگر منظورتان دوربین‌های حرارتی است که زیر آب کار کنند، احتمالاً گزینه مناسبی را پیدا نخواهید کرد. دلیل آن هم تا حدودی به همان مواردی که در بالا گفتیم ارتباط پیدا می‌کند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آب همان‌طور که جلوی بخش زیادی از نور مرئی را سد می‌کند و تصویری مات و گنگ از فاصله دور دیده می‌شود، بخش زیادی از امواج مادون قرمز را هم مسدود می‌کند. دقیقاً به همان دلیلی که تابش رنگ‌ها در پشت حجم زیادی از آب از بین می‌رود، سنسورهای دوربین‌های مادون قرمز هم نمی‌توانند به راحتی از میان حجم زیاد آب عبور کنند. اما این تنها چالشی نیست که دوربین‌های حرارتی در زیر آب دارند. مورد دیگر به بر هم زدن جهت هدایت گرمایشی یا در واقع همان جهت گرما مربوط می‌شود. برای تغییر دما در حد 1 درجه در آب، به حدود چهار برابر انرژی بیشتر در مقایسه با هوا نیاز داریم. یعنی حسگر‌های دوربین باید با چهار برابر حساسیت بیشتر کار کنند تا بتوانند همان تصویری را نشان دهند که در حالت عادی نمایش می‌دهند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

در دنیای واقعی، اجسام در آب، گرمای خود را چندین برابر سریع‌تر از هوا از دست می‌دهند و این موجب پایین‌تر آمدن دقت امواج دریافتی می‌شود. به همین دلیل تصویری که از آن نمایش داده می‌شود، دقت بسیار کمتری هم دارد و امکان جابجایی مکانی آن‌ها وجود دارد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آیا دوربین‌های حرارتی از پشت دیوار کار می‌کنند؟

حتما در خیلی از فیلم‌های هالیوودی دیده‌اید که دوربین حرارتی شکاری روی تفنگ‌هایی که دارند، تعداد و شکل اندام سربازانی که در پشت دیوار هستند را به دقت نشان می‌دهد و حتی می‌بینید که شخصی که گروگان گرفته‌اند هم کاملاً با دست‌های بسته روی صندلی بسته شده است! اما این تصویر بسیار دور از واقعیت و اغراق شده است. اصولاً دوربین‌های حرارتی، نه تنها از پشت دیوار، بلکه از پشت هیچ چیزی نمی‌توانند تشخیص درستی بدهند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

این دوربین‌ها، کاملاً تحت تأثیر دمای مانعی هستند که در جهت دید آن‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین وقتی آن را به سمت یک دیوار قرار می‌گیرید، دمای دیوار را به عنوان سوژه نمایش می‌دهند. از آنجا که اغلب دیوار‌ها، طوری مهندسی می‌شوند که عایق دمایی هم باشند، طبیعتاً دمای سوژه‌هایی که در پشت آن قرار دارند، تأثیر بسیار بسیار اندکی روی سطح دیگر دیوار می‌گذارد. اما در اینجا استثناهایی هم وجود دارد. به عنوان مثال دوربین‌های حرارتی می‌توانند آتش سوزی (یا وجود شعله زیاد) را در آنسوی دیوار تشخیص دهند. چون به‌هرحال باعث گرم شدن دیوار می‌شوند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

به طور مشابه، برخی از دوربین‌های حرارتی حساسیت بالا به اندازه +/- 0.01 درجه سانتی‌گراد حساسیت دارند و می‌توانند دمای بدن شخصی که در سمت دیگر یک دیوار نازک و کاملاً سرد ایستاده را تشخیص دهند. اما به این شرط که شخص آن‌قدر در جای خود ثابت بایستد که بتواند دمای آن بخش از دیوار را به اندازه کافی گرم کند که دوربین بتواند آن را تشخیص دهد. طبیعتاً وقتی فاصله زیادی با دیوار دارد یا به سرعت از برابر دیوار حرکت می‌کند، امکان تشخیص آن وجود ندارد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

انواع کاربردهای دوربین حرارتی

به جز کاربرد‌های مهندسی که معمولاً برای تشخیص نشت حرارتی در ساختمان‌ها و تاسیسات استفاده می‌شوند، کاربرد‌های دیگری هم برای دوربین‌های حرارتی وجود دارد. در اینجا به برخی از آشناترین و معمول‌ترین موقعیت‌هایی که استفاده از دوربین‌های حرارتی موجب پیشرفت در کار می‌شود اشاره می‌کنیم.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

کاربرد دوربین‌های حرارتی در پهپاد‌ها

امروزه بخش بزرگی از عملیات‌های نجات توسط دوربین‌های حرارتی که روی پهپاد‌ها یا درون‌ها نصب شده‌اند انجام می‌شود. اگرچه بسیاری از پهپاد‌های تجاری عمومی مانند محصولات هوایی DJI فاقد این قابلیت هستند، اما تقریباً همه پهپاد‌های تیم‌های نجات و پهپاد‌های پلیس از این تکنولوژی برای تشخیص خطر و وجود افراد زنده در یک منطقه استفاده می‌کنند.

تیم‌های جستجو در کوهستان‌ها، با کمک همین دوربین‌ها می‌توانند کوهنوردانی را که در بهمن و برف و بوران گرفتار شده‌اند پیدا کند یا یافتن کودکانی که در جنگل گم شده‌اند با این دوربین‌ها بسیار موثرتر و دقیق‌تر انجام می‌شود. البته استفاده از این دوربین‌ها، به دلیل اطلاعات تاکتیکی نظامی که می‌توانند ارائه دهند، در بسیاری از کشور‌ها نیاز به مجوز‌های قانونی دارد و معمولاً در دسترس عموم نیست.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

دوربین‌های حرارتی آتش‌یاب

پیدا کردن حریق در محیط‌های طبیعی صعب‌العبور هم از موقعیت‌هایی است که استفاده از دوربین‌های حرارتی بسیار مؤثر است. خصوصاً اینکه وقتی مثلاً در جایی مانند یک جنگل آتش‌سوزی اتفاق می‌افتد، دود و غبار و آلاینده‌ها به حدی هستند که یافتن افراد زنده در پشت منطقه آتش ناممکن می‌شود. این دوربین‌ها می‌توانند نه تنها افراد زنده را در پس آتش تشخیص دهند، بلکه می‌توانند نقاط داغ یا در حال سوختن را در مکان‌های غیر منتظره (مثلاً در زیر زمین یا حتی درون غارها) کشف کنند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

دوربین‌های حرارتی مخصوص حیات وحش

عکاسی و فیلم‌برداری حیات وحش یکی از شاخه‌های بسیار مورد توجه در دنیای تصویرگری محسوب می‌شود. اما می‌دانیم که بسیاری از گونه‌های جانوری به ندرت در دید انسان‌ها قرار می‌گیرند و عکاسی از آن‌ها به سختی ممکن است. امروزه عکاسی از حیات وحش، ردیابی حیوانات و نظارت بر محیط زیست حیوانات، از مواردی هستند که فناوری‌های دوربین‌های حرارتی می‌تواند به کمک ما بیایند تا دقیق‌تر کار کنیم. دوربین‌های مادون قرمز مجهز به حسگر‌های هوشمند می‌توانند در زیستگاه‌های طبیعی قرار گرفته و روی حالت خودکار تنظیم شوند تا به محض تشخیص تحرک در منطقه شروع به کار کنند. این کار نظارت بسیار جامع‌تری را بر رفتار گونه‌های جانوری ممکن می‌کند.

همچنین قرار دادن این دوربین‌ها در مناطقی که محل عبور شکارچیان غیر مجاز است، می‌تواند از شکار غیر قانونی حیوانات جلوگیری کرده و به حفظ گونه‌های در خطر انقراض کمک کند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

دوربین حرارتی قابل استفاده در شناور‌ها و زیردریایی‌ها

اگرچه گفتیم که علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی‌، عملکرد دوربین‌های حرارتی در زیر آب بسیار محدود می‌شود، اما یکی از پرکاربرد‌ترین موارد استفاده از این تجهیزات، در شناور‌ها و زیردریایی‌ها است. قایق‌رانی در شب، در مه یا در هوای طوفانی و نامساعد، یکی از خطرناک‌ترین موارد در شناور‌های دریایی محسوب می‌شود.

به همین دلیل استفاده از دوربین‌هایی که روی شناور‌ها نصب می‌شوند بسیار معمول شده است و تقریباً همه کشتی‌های جدید، اعم از نظامی، مسافرتی و تفریحی و همچنین تمامی زیردریایی‌های نظامی به این دوربین‌ها مجهز هستند تا بتوانند موانع زیستی مانند نهنگ‌ها و کوسه‌ها و مرجان‌ها و موانع طبیعی مانند کوه‌های یخی را به سرعت تشخیص دهند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

دوربین‌های حرارتی به عنوان دوربین امنیتی

این روز‌ها تقریباً هر نوع مکان تجاری، از دفاتر اداری گرفته تا انبار‌ها و فروشگاه‌ها، به یکی از انواع دوربین‌های امنیتی مجهز شده‌اند. دوربین‌های امنیتی هم برای جلوگیری از سرقت و دسترسی‌های غیر مجاز و هم برای تشخیص و مرور حوادث پس از اتفاق کاربرد زیادی دارند. اما دوربین‌های حرارتی در مناطق کم‌نور که دید ضعیفی در اطراف محدوده دید وجود دارد، بسیار قوی‌تر عمل می‌کنند. خصوصاً در مناطقی که استتار بصری (مانند شاخ و برگ‌های متراکم) وجود دارد، استفاده از این دوربین‌ها می‌تواند سریع‌تر و دقیق‌تر از دوربین‌های نظارتی باشد.

علاوه بر این دوربین‌های مداربسته با امکان تصویربرداری حرارتی معمولاً با سنسور‌های هوشمند و فناوری‌های پیشرفته تجزیه و تحلیل اطلاعات ترکیب می‌شوند تا تعداد هشدار‌های اشتباه را به حداقل برسانند. به این ترتیب، این دوربین‌ها می‌توانند قوی‌تر از دوربین‌هایی که صرفاً روی حرکت حساس هستند عمل کنند و دقت بالاتری دارند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

نهایتاً اینکه دوربین‌های حرارتی مبتنی بر تشخیص حرارت، نسبت به دوربین‌های امنیتی استاندارد برای کارآیی در شب دقیق‌تر و ساده‌تر هستند و از نظر مالی هم ارزان‌تر تمام می‌شوند. چون دوربین‌های دید در شب برای دقت بالا به نور نیاز دارند و طبیعتاً باید به طور پیوسته از منابع نوری در کنار آن‌ها استفاده کرد. ضمن اینکه سارقان به راحتی می‌توانند محدوده‌های تاریک‌تر را دور بزنند، در حالی که دوربین‌های حرارتی را نمی‌توان به راحتی فریب داد و دور زدن یک دوربین حرارتی برای یک موجود زنده غیر ممکن است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

دوربین حرارتی موبایل

استفاده از این دوربین‌ها روی تلفن‌های همراه موارد استفاده بسیار زیادی دارد. امروزه تقریباً همه افراد به تلفن‌های همراه دسترسی دارند و قرار گرفتن یک دوربین حرارتی روی تلفن همراه به ما این امکان را می‌دهد که تمامی مواردی را که در بالا ذکر شد، برای استفاده سریع از دوربین حرارتی موبایل هم در نظر بگیریم. برای این کار گزینه‌های متعددی اختیار ما قرار دارد که بسته به شرایط می‌توانیم هر کدام از آن‌ها را انتخاب کنیم. شرکت نوآوران پایش دوربین های ترموگرافی با قابلیت نصب روی موبایل را نیز در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید علاوه بر دوربین های پیشرفته صنعتی ترموگرافی و حرارتی این تجهیزات را براحتی از شرکت ما تهیه کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”23601″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

ترموویژن ، دوربین ترموگرافی یا تصویر برداری حرارتی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

امروزه در صنایع تمامی کشور ها مسائل عیب یابی و رفع سریع عیوب تجهیزات  جزو مهم ترین موضوعات در چرخه تولید صنعتی به شمار می رود. در این زمینه تجهیزات بسیاری تواید شده است که از جمله آن ها  می توان به دوربین های ترموویژن ، دوربین ترموگرافی یا تصویربرداری حرارتی جهت پیدا کردن عیب های الکتریکی و مکانیکی  ماشین ها و دستگاه های خط تولید اشاره کرد.

با توجه به استفاده گسترده از دوربین های ترموویژن سوالاتی در باره این تجهیزات وجود دارد که در ادامه برخی از آن ها را مطرح می کنیم.

ترموویژن چیست؟ قیمت ترموویژن چند است؟ کاربرد ترموویژن در صنعت چیست ؟ کاربرد ترموویژن در برق  چیست؟ ترموویژن خوب چیست؟ بهترین ترموویژن چیست؟ نمایندگی ترموویژن کجاست؟

تمامی این سوالاات قطعا ذهن شما را هنگام خرید  یک دستگاه ترموویژن به خود مشغول خواهد کرد. شرکت نوآوران پایش به عنوان قطب پایش وضعیت کشور مفتخر است تا با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه تأمین تجهیزات، خدمات و آموزش در حوزه پایش وضعیت بتوانند ضمن ارائه راهنمایی لازم در زمینه دوربین های ترموویژن این تجهیزات را با بهترین برند های دنیا در اختیار شما قرار دهد. شما می توانید ضمن بازدید از وب سایت ما به آدرس www.noavaranpayesh.com  علاوه بر  مشاهده دوربین های ترموگرافی ؛ جهت ارتباط سریع تر و مشاوره رایگان نیز با شماره تماس های 09120714820 و 02137817000(30 خط) تماس بگیرید.

در ادامه  ما توضیحات فنی و  تخصصی در حوزه دوربین های ترموویژن را برای شما  عزیزان با اختصار ارائه خواهیم داد و امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

دوربین ترموویژن یا ترموگرافی (Thermography) یا همان دوربین های حرارتی  یکی از ملزومات صنایع هستند که به طور خاص در صنعت برق مورد استفاده بیشتری دارند. دلیل این امر را می توان در حوادثی جستوجو کرد که در این حوزه به دلیل اختلافات دمایی رخ می دهد.در مواردی که اتصالات برق سست باشند یا این اتصالات به خوبی محکم نشده باشند ، یا دچار فرسودگی و جرم گرفتگی باشند حرارت ایجاد شده به مراتب بیشتر خواهد شد که خطر آفرین خواهد شد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که در این موارد حرارت به حدی می رسد که عامل آتش سوزی و متعاقباً خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.

دوربین های ترموویژن یا حرارتی  حرارت ایجاد شده در یک نقطه را اندازه گیری می کنند، این امردر سیم های با عایق نیز قابل تشخیص است و براحتی می توانید با آن ها اندازه گیری های لازمه را داشته باشید.

معرفی برخی از مهم ترین کاربرد های دوربین های ترموویژن یا حرارتی در صنعت برق؟

 • کشف محل اختلال در اتصالات برق
 • بررسی میزان حرارت ایجاد شده در ترانسفورماتورهای شبکه های برق در زمان فشار بار
 • بررسی دمای بریکرهای زیر جریان
 • مشاهده دمای تب چنجر ها
 • بررسی عایق ها

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دوربین های ترموگرافی و معرفی قابلیت های آن ها

ترموگرافی امروزه به عنوان یکی از این روش‌ های بروز در عیب یابی پیشگیرانه و پایش وضعیت تجهیزات صنعتی در دنیا شناخته می شود. عیب یابی تجهیزات الکتریکی، دوار، مکانیکی، عایق‌ها در صنایع نیروگاهی، صنایع نفت و گاز پتروشیمی، فولاد، سیمان و … بررسی تلفات و نشتی حرارت در ساختمان‌ها و کوره‌ها ، کاربرد در آتش نشانی ها، پزشکی، دامپزشکی و البته کاربردهای نظامی، تنها بخشی از استفاده دوربین‌های ترموگرافی در سراسر دنیا است.

دوربین‌های ترموگرافی، مانند چشمی مسلح شده به سنسور مادون قرمز IR و حساس به تابش حرارت است که با دریافت و آنالیز امواج تابشی ارسالی از تجهیزات، امکان شناسایی نواحی معیوب یا مشکوک به خرابی را به کارشناس ترموگرافی می‌دهد.

دوربین های ترموگرافی دارای مشخصه های متفاوتی هستند که به سبب گوناگونی و تنوع بسیار زیاد این تجهیزات شده است ؛ مهم ترین پارامترهای این دسته عبارتند از:

 1. رنج دمایی
 2. رزولوشن
 3. حساسیت دمایی
 4. قابلیت PIP
 5. قابلیت انتشار

در ادامه به توضیح مختصری از پارامتر ها و معرفی تجهیزات مناسب هر دسته اشاره می شود.

1.رنج دمایی
دمایی که یک دوربین ترموگرافی تشخیص می‌دهد از مهم ترین ویژگی های آن به شمار می رود. از این رو دوربین های متنوع با پوشش رنج دمایی منفی تا دمای بالا دسته بندی های متفاوتی خواهند داشت. در بحث کمینه دمایی که دوربین حرارتی قابلیت تشخیص آن ها را دارا می باشد عمده دوربین های صنعتی رنج دمایی 20- یا 30 درجه-را پوشش می‌دهند. در بحث حداکثر دمای مورد پایش بحث بسیار گسترده می باشد. دوربین های با رنج 350 و 380 درجه سانتیگراد در دسته اول برای کارهایی با رنج دمایی معمولی معرفی می‌شوند. در این دسته می توان دوربین FLIR TG165 و TESTO 875 را می توان معرفی نمود. در دسته بندی وسیع تر برای پایش دمایی، دوربین‌هایی با رنج دمایی 550 و 650 درجه را می توان معرفی نمود. در این رنج تنوع دوربین های ترموگرافی بسیار زیاد است. به عنوان نمونه می توان دوربین های HTI با قابلیت اتصال به تلفن همراه هوشمند، دوربین ترموگرافی TESTO 875 II ، دوربین ترموگرافی TESTO 872 و TESTO 868 ، دوربین PRO FLUKE TI 401 را معرفی نمود.

در بحث دمای 1000 درجه سانتیگراد و بالاتر به دلیل تکنولوژی های تک مورد استفاده انتخاب های محدودتر و قاعدتا گرانتری وجود خواهد داشت. دوربین های FLUKE TI400 و FLUKE TI480 و همچنین دوربین های FLIR High Temperature را معرفی نمود.

2.قابلیت انتشار
قابلیت انتشار ماده به قابلیت انتشار تشعشع توسط سطح آن جسم گفته می‌شود. ضریب نشر یا همان قابلیت انتشار تشعشعی خاصیتی از ماده می‌باشد که بیان‌کننده نسبت انرژی تشعشع شده توسط ماده مورد نظر به انرژی تشعشع شده توسط یک جسم سیاه در همان درجه حرارت است. بدیهی است این ضریب بدون بعد است. یک جسم سیاه رنگ ایده‌آل دارای ضریب انتشار معادل 1 است. هر جسم دیگر بجز جسم سیاه مطلق دارای ضریب انتشار کمتر از یک خواهد بود.
در یک قاعده کلی اجسام غیر فلزی (بخصوص اجسام کدر) قابلیت انتشار بالایی دارند در حالیکه این قابلیت در فلزات بستگی به نوع فلز و شرایط سطح آن دارد. سطوح صیقلی فلزی تشعشع کمتری دارند درحالیکه سطوح زبر یا اکسید شده بیشتر تشعشع می‌کنند. به‌طور مثال سطح صیقلی شده نقره دارای ضریب نشر۰٫۰۲ است.

3.رزولوشن دوربین های حرارتی
دوربین های ترموگرافی دارای قابلیت تصویر برداری و تحلیل در نرم افزارهای مربوطه را عمدتاً دارا می باشند. از طرفی کاربرهای دوربین های ترموگرافی علاقمند هستند تا تصویری با کیفیت و وضوح بالا را بلافاصله پس از تصویربرداری مشاهده و تحلیل نمایند. از این رو استفاده از دوربین با رزولوشن بالا حائز اهمیت می باشد.
برای نمونه دروبین FLUKE TI400 دارای رزولوشن 240320 می باشد در حالی که دوربین ترموگرافی pro FLUKE TI 401 دارای رزولوشن 480640 می باشد.

4.قابلیت PIP
قابلیت تصویر در تصویر در دوربین های ترموگرافی بسیار جذاب و حائز اهمیت می باشد. این آپشن تصویر ترموگرافی و تصویر واقعی را به صورت یکجا در اختیار کاربر قرار می‌دهد و تحلیل و بررسی ترموگرافیکی را تسهیل می نماید.

از سایر ویژگی های حرفه ای دوربین های ترموگرافی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 1. قابلیت افزودن متن و صدا حین فرآیند اخذ تصویر
 2. قابلیت استفاده از پالت های مختلف نمایش تصویر
 3. تنظیم آلارم های کمینه و بیشینه دمایی
 4. استفاده از لیزر شارپ برای مشخص کردن دقیق نقطه و تنظیم استاندارد فاصله
 5. استفاده از آپشن مشخص کردن فاصله
 6. قابلیت فیلم برداری از تجهیز
 7. ……….

دستگاه التراسونیک ue15000

دستگاه های التراسونیک(ue15000) امروزه در صنایع زیادی مورد استفاده قرار می گیرند ؛ چرا که شخص با خرید این تجهیز قادر است بسیاری از نیاز های تعمیراتی خود را تنها با یک دستگاه بر طرف کند.عیوبی همچون یافتن نشتی در خطوط گاز، مبدل های حرارتی،کندانسور ها،محفظه ها وبررسی عیوب بیرینگ های غلتشی، گیربکس ها، کاویتاسیون و مواردی از این قبیل در حال حاظر تنها با دستگاه های فرا صوت امکانپذیر خواهد بود. دستگاه UE15000 پیشرفته ترین دستگاه در این رده می باشد که براحتی می تواند نیاز های شما را در این زمینه رفع نماید.

در ادامه با ارائه توضیحاتی در رابطه با اهمیت عملیات تعمیرات و نگهداری و شرح جزئیات آن به عیب یابی التراسونیک خواهیم رسید و در نهایت مقایسه ای در رابطه با مدل های مختلف دستگاه فراصوت شرکت  UESYSTEMS  خواهیم داشت .شما با مشاهده جدول تهیه شده در انتهای مقاله  می توانید مقایسه دقیق بین مدل های مختلف دستگاه التراسونیک داشته باشید و ابزاری  متناسب با نیاز های صنعت خود را انتخاب نمایید .

تقسیم بندی عملیات تعمیر و نگهداری:

مطابق با مطالعات ویکتور وک اجرای عملیات تعمیر و نگهداری را به سه دسته بندی اساسی تقسیم می‌شود:

 • کار تا شکست
 • تعمیرات پیشگیرانه
 • تعمیرات پیشگویانه

همان طور که از عنوان کار تا شکست بر می‌آید، تعمیرات در این روش فقط زمانی آغاز می‌شود که ماشین از کار بیفتد. اکثر تعمیرات کنونی در کارخانه ها با این روش انجام می‌شوند.اقتضای استفاده از این روش به حجم کار و تعداد نفرات شاغل در قسمت تعمیر و نگهداری بستگی دارد. اگر بر حسب کیلووات ساعت و اسب بخار قضاوت کنیم این روش گران ترین است زیرا حجم زیادی کار اضافی دارد،قطعات یدکی موجود را کاهش می دهد و باعث زیان آورترین روش های تولید می‌شود.

جدول زیر نتایج مطالعه انجام شده روی صنایع مختلف می باشد. در قسمت های آتی به تفضیل به تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه پرداخته می‌شود. روشن است که با پیش رفتن به سمت یک برنامه پایش وضعیت مناسب یک معدن طلای پنهان در پس انداز کردن هزینه ها وجود دارد. این پس اندازها در بیشتر جلو افتادن از نظر زمانی،دیگر تعویض نکردن قطعاتی که نیاز به تعویض ندارند و نگهداری و تعمیرات فوری کمتر به وجود می‌آیند.

هزینه های نگهداری و تعمیرات بر حسب دلار بر اسب بخار در سال
کار تا شکست17-18 دلار
پیشگیرانه(PM)11-13 دلار
پیشگویانه(CBM)7-8 دلار

مدیریت تعمیر و نگهداری کار تا شکست در جاهایی که هزینه تعویض و نتایج مضر آن کوچک باشد مناسب است. با حرکت از  مدیریت کار تا شکست تا مدیریت پیشگویانه 10 دلار به ازای هر اسب بخار در حال سیو می باشد.

اما بحث اساسی مربوط به هزینه های تعمیراتی نخواهدبود. بحث اصلی متناظر با توقف تولید کارخانه و مجموعه می باشد که به مراتب بسیار پر هزینه تر خواهدبود.

تعمیرات پیشگیرانه با رویکرد کاهش هزینه های تعمیرات و کاهش زمان توقف تولید گسترش یافته است.در این متد تعمیراتی، بازدیدهای دوره‌ای و بازه زمانی تعمیرات اساسی برنامه ریزی می‌شوند. مطابق با این روش در موعد مقرر تجهیزات سایت رصد خواهندشد و اگر عیب احتمالی وجود داشته باشند رفع عیب صورت می پذیرد. این روش از دیرباز در اقصا نقاط دنیا رواج داشته است و از مزایای آن نسبت به روش قبلی می توان به کاهش تعداد خرابی های ناگهانی اشاره کرد. اما در عین حال این روش معایبی نیز خواهد داشت. مطابق با این روش بررسی روی تجهیزاتی انجام خواهد پذیرفت که یحتمل دچار خرابی نشده اند. از طرفی لزوما خرابی های اساسی در مواقع مقرر تعیین شده خود را نشان نمی دهند و این امکان باز هم وجود خواهد داشت که مجموعه با خرابی های ناگهانی مواجه شود. با موارد گفته شده هزینه های تعمیرات و نفرساعت درگیر نیز افزوده خواهدشد.اما در مجموع روش گفته شده به طور قابل توجهی سبب صرفه جویی مالی خواهد شد.

تعمیرات پیشگویانه نیز با رویکرد رفع نواقص متد های قبلی گسترش یافته است. منطق این روش تعمیراتی مبتنی بر بهینه کردن هزینه های سیستم می باشد. متناظر با این روش مجموعه با تهیه تجهیزات پایش وضعیت و آموزش نفرات در هر لحظه به شناسایی عیوب سیستم می پردازد. مطابق با اصل پیشگیری بهتر از درمان  می توان قبل از رشد خرابی آنرا شناسایی کرد و سپس با تحلیل جامع رفع عیب را به  زمانی مناسب موکول کرد. با بهینه کردن این روند می توان حداقل خرابی،حداقل توقف زمان تولید و بهینه کردن تولید را ایفا نمود.

برای ایفای برنامه تعمیرات پیشگیرانه نیاز به خرید  تجهیزات استاندارد وجود دارد. پنج دسته اساسی تجهیزات پایش وضعیت مطابق زیر هستند:

 • تجهیزات آنالیز ارتعاشات
 • تجهیزات آنالیز صوت
 • تجهیزات آنالیز دما
 • تجهیزات آنالیز جریان موتورهای الکتریکی
 • تجهیزات آنالیز روغن

متعاقبا خریداری تجهیزات گفته شده دارای هزینه هستند اما قابل تامل است که در مدت زمانی کم تر از 6 ماه هزینه های گفته شده تماما به مجموعه بر می گردند.

آلتراسونیک چیست؟

کلمه آلتراسونیک Ultrasonic به معنای مافوق صوت است. محدوده فرکانس شنوایی انسان 20 هرتز تا 20 هزار هرتز است. محدوده فرکانسی امواج مافوق صوت 40 کیلو هرتز تا چندین مگا هرتز می‌باشد. امواج مافوق، کاربردهای فراوانی از جمله در لیزر، تخلیه الکتریکی برای بهبود خواص سطحی و افزایش نرخ باربرداری، سنجش فاصله، عمق مخزن، شستشوی دقیق ظروف آزمایشگاهی، تعیین فشار خون بیمار، همگن کردن مواد مذاب، جوشکاری مواد غیر هم جنس، ریخته گری، تراشکاری، فرزکاری، سوراخکاری و غیره دارد.

حسگرهای آلتراسونیک

برای استفاده از امواج فرا صوت از حسگرهایی استفاده می‌شود که این حسگرها بر اساس محدوده فرکانسی خود به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم بندی می‌شوند. حسگرهای فرا صوت غیر صنعتی در محدوده فرکانسی 40 کیلو هرتز و حسگرهای صنعتی در حد مگا هرتز هستند. حسگرهای آلتراسونیک معمولا دارای یک فرستنده و یک گیرنده آلتراسونیک هستند. امواج فرستاده شده از حسگر پس از برخورد با یک مانع به حسگر بر می‌گردند و توسط گیرنده حسگر دریافت می‌شوند. از این طریق و با در نظر گرفتن زمان بازگشت موج و کیفیت امواج بازتابی می‌توان به اطلاعاتی راجع به عمق، نوع و سرعت مانع به دست آورد. حسگرهای فرا صوت مزیت‌های فراوانی دارند مانند نویز پذیری کم، استفاده در شرایط نوری مختلف …

کاربردهای التراسونیک به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

۱. استفاده از امواج فراصوت برای تاثیرگذاری یا ایجاد تغییرات

۲. استفاده از امواج فراصوت و بازتاب آن برای شناسایی در جدول زیر تعدادی از دستگاه های حوزه آلتراسونیک و ویژگی آن ها قابل مشاهده می باشد

مطابق با جدول بالا دستگاه U 15000 با دارا بودن دماسنج و نمایش طیف فرکانسی علاوه بر آنالیزهای حوزه آلتراسونیک می تواند مرجعی بسیار قابل قبول برای پایش وضعیت سیستم باشد.

دوربین ترموگرافی صنعتی و کاربرد های آن

دوربین ترموگرافی صنعتی تجهیزی بسیار حساس و دقیق است که با آن می توان امواج مادون قرمز منتشر شده از اجسام را با بهره گیری از سنسور های آن جمع آوری کرد. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از پردازنده هایب دقیق و صنعتی تعبیه شده درون دوربین به تصاویر با کیفیت و همراه با جزئیات دقیق تبدیل می شود. البته به این این نکته نیز توجه کنید که تمامی تصاویر در اصل به صورت سیاه و سفید هستند و تنها به لطف پردازشگر ها دستگاه هست که ما میتوانیم تصاویر رنگی را مشاهده کنیم.

در ادامه برخی از کاربرد های این دوربین ها را معرفی می کنیم.

کاربرد دوربین ترموگرافی صنعتی در بازرسی مدارات الکتریکی:

  برسی گرم شدن زیاد از حد چیپ های مدارات الکتریکی

 چک کردن دمای بردهای الکتریکی

(PCB)…

کاربرد دوربین ترموگرافی صنعتی در کارخانجات:

بررسی گرفتگی لوله های بخار و لوله های هیدرولیک و پنیوماتیک

بازرسی و چک کردن آلودگی ها و ناخالصی ها

بررسی دمای ماشین آلات گوناگون، یاتاقان ها، کوپلینگ ها (بسیاری از عیوب با افزایش دما می باشند)

کنترل ماشینهای فرز و CNC

وضعیت عایق، ولوها، تله های بخار، تشخیص ساییدگی و خوردگی لوله ها

کاربرد دوربین ترموگرافی صنعتی در کارخانه های ذوب فولاد:

دمای فولاد در حال ذوب

تست دمای شمش فولاد

بررسی دمای پاتیل ذوب

کاربرد دوربیـن ترموگرافی در زمینه های نفت و گاز:

بررسی سطح سیال در مخزن

تست لوله های نفت در زیر زمین

بررسی خطوط انتقال نفت

کاربرد دوربین ترموگرافی صنعتی در بازرسی ساختمان ها:

 پیدا کردن حفره در دیوار ساختمان ها

یافتن لوله بخاری درون دیوار ها

یافتن نشتی های درون دیوار و زیر زمین

بررسی تلفات حرارتی در ساختمان ها

کاربردهای دیگر

صنایع خودرو سازی

فرودگاه ها

آتش نشانی

بررسی ترافیک و جاده ها و …

معرفی آنالیز مودال

معرفی آنالیز مودال
آنالیز مودال در سال های اخیر تحت عنوار تکنیک یا ابزاری به منظور مشخص کردن ویژگی های دینامیکی تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر به این موضوع بپردازیم می توان دلیل اصلی توجه به آنالیز مودال را به موارد زیر مربوط دانست.
امروزه بیستر سازه ها و ماشین آلات در طراحی خود به سمتی می روند که ضمن کاهش در وزن بتوانند از استحکام بالایی نیز برخودار باشند. این امر به خودی خود مزیتی محسوب می شود ولی با این وجود ارتعاشات ناخواسته و مخرب را در آن ها به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. از طرفی بسنده کردن تنها به استفاده از نرم افزار های کامپیوتری به منظور تحلیل دقیق رفتار دینامیکی این تجهیزات کافی به نظر نمی رسد. به همین دلیل است که رویکرد های اصلی به سمت تکنیک های تجربی ایجاد شد و سبب پیشرفت در آنالیز مودال گردید.
آنالیز مودال ابزاری برای تعیین پارامترهای دینامیکی سیستم، از جمله فرکانس های طبیعی، شکل مودها و ضرایب میرایی است و شامل دو بخش تئوری و تجربی می شود.


آنالیز مودال تئوری
آنالیز مودال تئوری بر اساس یک مدل فیزیکی از خواص دینامیکی سیستم مورد نظر، که شامل فرکانس های طبیعی، شکل مودها و ضرایب میرایی است، انجام می شود. پروسه تئوری آنالیر ارتعاشات در 3 مرحله انجام می شود. در ابتدا خواص فیزیکی سازه از جمله خواص جرم، سختی و میرایی استخراج می شود. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مرحله اول آنالیز تئوری مودهای ارتعاشی سازه که مدل مودال سازه نامیده می شود قابل استخراج است. این مدل شامل فرکانس های طبیعی، مودهای ارتعاشی و ضرایب میرایی سازه می شود. در آخرین مرحله آنالیز تئوری، پاسخ سیستم به تحریک اعمال شده به آن مشخص می گردد. در این مرحله توابع پاسخ فرکانسی سازه مشخص می گردد.
اگر پروسه مذکور به صورت معکوس انجام شود آنالیز مودال تجربی نامیده می شود. به این معنا که در آنالیز مودال تجربی، از پاسخ سیستم به تحریک اعمال شده به آن مدل مودال سیستم (فرکانس های طبیعی، مودهای ارتعاشی و ضرایب میرایی) مشخص می شود.


آنالیز مودال تجربی
آنالیز مودال تجربی که تحت عنوان تست مودال نامیده می شود به صورت یک تست ارتعاشی بر روی یک سیستم ارتعاشی خطی انجام می گیرد. —آماده سازي این تست شامل انتخاب تکيه گاه سازه، نوع تحريک، نقاط تحريک، سخت افزارهاي اندازه گيري نيرو و پاسخ، تعيين هندسه مدل که در آن نقاط اندازه گيري مشخص شده است، مي باشد.
این آنالیز بر اساس رابطه بین طیف پاسخ ارتعاشی در یک نقطه از سازه و طیف نیروی تحریک در همان نقطه یا نقاط دیگر که FRF نام دارد انجام می شود. FRF معمولا یک تابع ریاضی مختلط است. چندین روش برای انجام تست مودال وجود دارد اما تست ضربه چکش و تست با شیکر رایج تر از بقیه است. تحريک سازه مي تواند در يک بازه فرکانسي دلخواه، گذرا، سينوسي پلّه اي و تصادفي باشد.


روش های اعمال فرکانس تحریک به سازه:
تحریک سازه با ضربه نیرویی است که در مدت زمان بی نهایت کوچک اعمال می شود، سبب تحریک همه مودهای اتعاشی سازه با انرژی یکسان می شود. تست چکش به همین منظور طراحی شده است. گرچه در واقعیت نیرویی که توسط چکش اعمال می شود نمی تواند در مدت زمان بی نهایت کوچک باشد. این مدت زمان در واقع مدت زمان تماس چکش با سازه است که مستقیما روی فرکانس نیروی اعمال شده تاثیر گذار است. هرچه زمان تماس بیشتر باشد محدوده پهنای باند فرکانس تحریک کوچکتر می شود. یک نیروسنج نیز در انتهای چکش قرار دارد که مقدار نیروی اعمال شده را اندازه گیری کند. تست چکش برای سازه هایی با وزن کم ایده آل تر است و نتایج بهتری را به دنبال دارد.

شیکر چیست؟
شیکر وسیله ای است که یک شی یا سازه را طبق سیگنال ورودی به شیکر تحریک می کند. همان طور که گفته شد برای تست مودال سیگنال های ورودی متفاوتی می تواند به شیکر اعمال شود. اما پروفایل های فرکانس سینوسی و تصادفی رایج ترین سیگنال های مورد استفاده هستند. معمولاً یک نیروسنج هم برای اندازه گیری نیروی اعمال شده به سازه بین شیکر و سازه قرار می گیرد. برای سازه های عمرانی بزرگ از شیکر های بسیار قوی استفاده می شود که تا 100 کیلوگرم یا یشتر وزن دارند و قادر به اعمال نیروهای هزار تنی هستند.
شیکرها نسبت به چکش مزیت هایی دارند از جمله این که قادر به اعمال انرژی بیشتر در مدت زمان طولانی تر به سازه هستند. اگرچه مشکلاتی مانند تاثیرگذاری روی خواص دینامیکی سازه و همینطور پیچیدگی آنالیزها را نیز به همراه دارند.

ارتعاش سنج صنعتی

ارتعاش سنج  صنعتی

ارتعاش سنج صنعتی ابزاری است که به وسیله آن نوسانات و لرزش های خارج از دامنه استاندارد برای هر دستگاه مشخص می شود. برای روشن شده موضوع به تعریف مختصری از لرزش می پردازیم. تغییرات یا به عبارتی نوسان های مکانیکی حول یک نقطه تعادل را لرزش می گویند ؛ که می تونند به صورت تناوبی یا به شکل ناگهانی در فواصل مختلف زمانی رخ دهند.
موارد استفاده از ارتعاش سنج صنعتی
بیشتر صنایع جهت تعمیر و نگهداری اغلب تجهیزات صنعتی متحرک خود به این دستگاه نیاز خواهند داشت تا ضمن عیب یابی جهت تعمیرات به موقع آن ها اقدامات لازمه را انجام دهند.
ضرورت های استفاده از ارتعاش سنج صنعتی
نوسانات یا لرزش های ایجاد شده در تجهیزات صنعتی زمانی که از دامنه استاندارد تعریف شده خارج می شوند می توانند به راحتی خسارات جبران ناپذیری را برای هر مجموعه صنعتی ایجاد کنند. به همین خاطر لزوم بازرسی مداوم از تجهیزات و استفاده از ارتعاش سنج های صنعتی به این منظور جهت افزایش در سرعت و دقت داده برداری از تجهیزات به خوبی در هر مجموعه صنعتی حس می شود.
موارد استفاده از ارتعاش سنج های صنعتی
1- طراحی دینامیکی سازه ها و تجهیزات(آنالیز مودال)
2- پایش وضعیت، حفاظت فنی و کشف عیوب ماشین آلات
3- بررسی مداوم وضعیت بیرینگ ها
4- ازمایشات کنترل کیفیت
5- طراحی سیستم های کنترل و محدود کردن ارتعاشات
6- انجام آزمایشات پذیرش پس از نصب
معرفی انواع ارتعاشات
ارتعاشات ازاد و ارتعاشات واداشته
ارتعاشات میرا و نامیررا
ارتعاشات خطی و ارتعشات غیر خطی
ارتعاشات منظم و ارتعاشات تصادفی
ارتعاش آزاد: این لرزش در اثر یک آشفتگی اولیه و بدون دخالت نیروی خارجی ایجاد می شود.نوسان یک آونگ ساده در اثر جابجایی اولیه نمونه ای از ارتعاشات ازاد است.
ارتعاشات واداشته: این نوع لرزش در اثر نیروی خارجی وارد شده ایجاد می شود. ارتعاش موتور ها و ژنراتور ها نمونه ای از این نوع لرزش است. در این نوع لرزش اگر فرکانس طبیعی سیستم با فرکانس نیروی وارد شده برابر شود ،سیستم شما دچار تشدید نوسانی شده و خسارات جبران ناپذیری را برای شما ایجاتد خواهد کرد.
ارتعاشات نامیرا: اگر انرژی یک سیستم نوسانی تلف نشود حرکت آن را ارتعاشات نامیرا می گویند.
ارتعاشات میرا: اگر انرژی سیستم به هر دلیلی تلف شود ارتعاشات آن را میرا می گویند.
ارتعاشات خطی: این نوع ارتعاش زمانی رخ می دهد که همه اجزای یک سیستم نوسانی به صورت خطی رفتار کنند.
ارتعاشات غیرخطی: اگر درسیستم نوسانی شما حتی یکی از اجزا رفتاری غیر خطی داشته باشد، حرکت سیستم را غیر خطی می گویند.
ارتعاشات منظم: زمانی که اندازه نیروی تحریک موثر بر یک سیستم نوسانی در هر لحظه مشخص بشد آن را تحریک منظم و حرکت سیستم را ارتعاشات منظم می گویند.
ارتعاشات تصادفی: زمانی که نیروی تحریک وارد بر یک سیستم تصادفی است و اندازه آن را نمی توان در یک لحظه معین تعیین کرد ارتعاش تصادفی رخ می دهد . باد، زلزله ناهمواری جاده نمونه از این تحریک ها می باشند. در ارتعاشات تصادفی پاسخ سیستم هم تصادفی بوده و فقط آن را می توان با کمیت های آماری توصیف کرد.

تابع پیشرفته Coherence Function

تابع پیشرفته Coherence Function

یکی از مهم ترین کاربردهای آنالیز سیگنال دینامیکی مشخص کردن رفتار ورودی و خروجی در سیستم است. در سیستم های خطی تعیین این رابطه ساده است و تابع تبدیل سیستم با معلوم بودن پاسخ فرکانسی سیستم(FRF) مشخص می شود. با این حال ، هنگام اندازه گیری رفتار ورودی و خروجی سیستم ، همیشه نویز وجود دارد که اندازه گیری ورودی و خروجی را مبهم می کند. حال اندازه گیری مهم این است که چه مقدار از خروجی اندازه گیری شده در واقع توسط ورودی ایجاد می شود. این امر توسط تابع Coherence انجام می گیرد.
هنگام تداخل ، دو موج می توانند دامنه های خود را اضافه کنند تا موج دامنه بیشتری نسبت به دو موج اول ایجاد کنند (تداخل سازنده) یا با کم کردن دامنه از هم موجی با دامنه کمتر (تداخل مخرب) ایجاد کنند، این بستگی به فاز نسبی آنها دارد که در صورت هم فاز بودن رفتار فزاینده و در صورت نا هم فاز بودن رفتار کاهنده ایجاد می‌گردد. گفته می شود دو موج اگر فاز نسبی ثابت داشته باشند Coherent هستند.
اگر سیستم خطی باشد و هیچ یک از اندازه گیری های ما با نویز نباشند و به عبارت ساده تر ورودی خروجی را دنبال کند، پارامتر Coherence دقیقاً 1 خواهدبود. اگر سیستم غیرخطی باشد یا نویز اضافی در ورودی یا خروجی تداخل داشته باشد پارامتر Coherence کمتر از یک می‌باشد. لازم به ذکر است که این پارامتر هرگز بزرگتر از یک نخواهدبود.