دوره آموزشی بهره برداری از تجهیزات پست های فشار قوی

دوره آموزشی تخصصی Hipot

دوره آموزشی آشنایی با Soft starter و Inverterهای صنعتی

دوره آموزشی ابزار دقیق و پارامترهای الکتریکی

دوره آموزشی آنالیز جریان موتورهای الکتریکی جهت بازرسی و عیب یابی انواع الکتروموتورها

دوره آموزشی آنالیز روغن ترانسفورماتورها

دوره آموزشی سرویس نگهداری وعیب یابی الکتروموتورها

دوره آموزشی الکترونیک

دوره آموزشی ایمنی در برق

دوره آموزشی اصول  و راه اندازی الکتروموتورها

دوره آموزشی سرویس نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت روغنی