این روش جزو روش های پیش بین تشخیص عیوب در سیستم های دینامیکی بوده و تشخیص عیب را در محدوده فرکانسی اولتراسونیک تشخیص می دهد. روش Spike energy در اواخر دهه 1970 برای شناسایی سیگنال های ساطع شده از یاتاقان های غلتشی معیوب ابداع گردید. اصطلاح Spike energy برای توصیف پالس های بسیار کوتاه ، یعنی ضربات ، باعث تولید انرژی ارتعاشی به هنگام عبور اجزای غلتان از روی ترک های و عیوب سطحی قطعات چرخان و در تماس فلز با فلز می شوند.
اساساً ، هنگامی که یک ماشین در مراحل اولیه شروع خرابی می باشد باعث ایجاد ترک های سطوح زیر سطحی می شود که این ترک های زیر سطحی به هنگام تماس سطوح درگیر سیستم به عنوان مثال تماس چرخنده های درگیر باعث ایجاد پدیده ای بنام ringing در سیستم شده که دارای سیگنال های ارتعاشی در محدوده فرکانسی اولتراسونیک است. اصطلاح Spike energy برای توصیف پالس های بسیار کوتاه ، یعنی ضربات ، انرژی ارتعاشی تولید شده توسط تأثیر عناصر نورد در برابر ترک های میکروسکوپی و کوره ها استفاده شد.
این روش معیار خوبی برای اندازه گیری شدت انرژی تولید شده توسط ضربات پریودیک در سیستم است که معمولاً ناشی از این ضربه ها یا پالس ها با منشا نقص سطحی در یاتاقان های غلتشی، درگیری چرخ دنده های معیوب یا سایر تماس های فلز به فلز مانند سایش روتور ، روغن کاری ناکافی بلبرینگ و غیره رخ می دهد.
اندازه گیری ها با این روش نشان داده که Spike energy به سیگنال های اولتراسونیک دیگر مانند کاویتاسیون ، بخار فشار بالا یا جریان هوا ، تلاطم در مایعات ، صدای شیر کنترل و غیره نیز حساس است.
فلوچارت روش Spike energy مطابق شکل 1 می باشد. ضربات مکانیکی باعث تحریک فرکانس طبیعی اجزای سیستم و همچنین فرکانس طبیعی شتاب سنج مخصوص Spike energy در محدوده فرکانسی بالا می شود. این فرکانس های تشدید مانند فرکانس های carrier عمل می کنند که فرکانس های عیب باین فرکانس عیب مطابق شکل الف مودوله شده است.
شدت انرژی ضربه تابعی از دامنه ضربات و نرخ تکرار ضربات می باشد. مقدار اندازه گیری شده سیگنال در واحد “gSE” (واحد شتاب انرژی اسپایک) بیان می شود.

شتاب سنج مخصوص، دامنه شتاب ارتعاش را اندازه گیری کرده و خروجی آن توسط یک فیلتر میان گذر فیلتر می شود. شش فرکانس بالا گذر یا high Pass filter قابل انتخاب است ، به عنوان مثال ، 100 Hz ، 200Hz ، 500Hz ، 1kHz ، 2kHz ، 5KHz و فرکانس پایین گذر بر روی65 KHz تنظیم می شود که حد بالای محدوده تشخیص انرژی اسپایک است .هدف از استفاده از فیلتر بالا گذر حذف سیگنال های ارتعاش با فرکانس پایین ، مانند نا بالانسی ، عدم الایمنت و لقی و … است.
سیگنال فیلتر شده از یک آشکارساز PK-PK عبور می کند ، که نه تنها دامنه اوج تا اوج را نگه می دارد بلکه یک ثابت زمانی استهلاک ضربات مطابق شکل 2 را نیز اعمال می کند.

ثابت زمانی استعهلاک ضربات ارتباط مستقیمی با حداکثر فرکانس طیف (Fmax) دارد. سیگنال خروجی از آشکارساز Spike Energy یک سیگنال شکل دندان اره در حوزه زمان است. این سیگنال بیشتر برای محاسبه مقدار کلی Spike Energy و همچنین طیف فرکانسی آن مطابق شکل 3 می باشد.

نمونه ای از خروجی روش Spike Energy در حوزه زمان و فرکانس می باشد.

اگرچه از انرژی Spike مدت زمان زیادی است که استفاده می شود و به عنوان مثال در دستگاه های آنالیز ارتعاش IRD برای تشخیص عیوب زود هنگام بیرینگ ها استفاده می گردد، با این حال هنوز هم ابهام و کاربردهای نادرستی در اندازه گیری انرژی Spike وجود دارد. به عنوان مثال ، اسپایک انرژی یک اندازه گیری فرکانس بالا است و در مقایسه با پارامترهای ارتعاش متعارف ، مانند جابجایی ، سرعت یا شتاب ، ذاتاً متفاوت است. در اندازه گیری های متعارف ارتعاش ، سیگنال ارتعاش اندازه گیری شده در محدوده خطی منحنی عملکرد سنسور است .در اندازه گیری های انرژی اسپایک ، محدوده تشخیص فرکانس انرژی اسپایک فراتر از فرکانس های تشدید نصب شده سنسور است. در نتیجه ، اسپایک انرژی به فرکانس های تشدید سنسور و همچنین روش های نصب حساس است.