ارتعاش سنج ۱۰۷ BI

 • قابلیت اندازه گیری زاویه فاز
 • قابلیت تست بیرینگ با پراب شوک پالس
 • قابلیت اندازه گیری دما به صورت غیر تماسی
 • قابلیت ذخیره سازی اطلاعات تا 3000 طیف
 • دارای نرم افزار محبوب و نامحدود ConSpect
 • قابلیت انتقال و مدیریت اطلاعات با استفاده از کابل USB
 • قابلیت نمایش طیف FFT با رنج فرکانسی 2 هرتز تا 10 کیلو هرتز
 • قابلیت تشخیش هوشمندانه میزان ارتعاشات و مقایسه با استاندارد
 • قابلیت اندازه گیری جابجایی، سرعت و شتاب (مقادیر کلی و طیف فرکانسی)

ارتعاش سنج ۱۰۷ BI

 • قابلیت اندازه گیری زاویه فاز
 • قابلیت تست بیرینگ با پراب شوک پالس
 • قابلیت اندازه گیری دما به صورت غیر تماسی
 • قابلیت ذخیره سازی اطلاعات تا ۳۰۰۰ طیف
 • دارای نرم افزار محبوب و نامحدود ConSpect
 • قابلیت انتقال و مدیریت اطلاعات با استفاده از کابل USB
 • قابلیت نمایش طیف FFT با رنج فرکانسی ۲ هرتز تا ۱۰ کیلو هرتز
 • قابلیت تشخیش هوشمندانه میزان ارتعاشات و مقایسه با استاندارد
 • قابلیت اندازه گیری جابجایی، سرعت و شتاب (مقادیر کلی و طیف فرکانسی)